หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว มรภ.ทั่วประเทศ > รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

admin cvs
2018-08-09 10:04:55

         รัมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลามอบนโยบายพร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ         วันนี้ (6 ส.ค. 61) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านไทรครอบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ทุกระดับและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับ         นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 17 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจำเป็นเร่งด่วน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศโดยให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่านำภูมิปัญญาของตนเอง เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส ในหมู่บ้านและชุมชน เสริมสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการและประชาสังคม รวมถึงการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐานในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนให้มีความยั่งยืน    โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเป็นนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละไม่เกิน 500,000 บาทภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 35,000 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐกองทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 15,000 ล้านบาทและโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาท นำไปดำเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ชุมชนหรือกิจกรรมอื่นๆที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นและที่สำคัญคือก่อให้เกิดรายได้ ทั้งรายได้ของประชาชนในชุมชนและผลกำไรที่กลับเข้าสู่บัญชีกองทุนประชารัฐเพื่อหมุนเวียนลงทุนทำให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายนี้ ทั้งนี้สถาบันการเงินชุมชนบ้านไทรครอบ นับว่าได้ดำเนินงานที่ตอบสนองและนโยบายรัฐบาลในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐและเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล


      

       สำหรับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสงขลาและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอําเภอ,ตําบล ได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด ซึ่งจังหวัดสงขลามีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 1,115 กองทุน การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จังหวัดสงขลาสามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้จำนวน 769 กองทุน (คิดเป็นร้อยละ 70) และดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐได้ 603 กองทุน 680 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 89) โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐได้ 636 กองทุน 636 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 98 )ของจำนวนกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐทั้งหมดศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา /ภาพ

6 ส.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ที่มา : http://www.prsongkhla.com/prsongkhla/index.php/72-2017-04-26-03-43-39/jk-gfnv-7/806-6-61